ADÓTANÁCSADÓ – SZVK

Adótanácsadó Képzés SZVK

Adótanácsadó tanfolyam

A 3. sorszámú Adótanácsadó megnevezésű szakképesítés-ráépülés szakmai és vizsgakövetelménye

1. AZ ORSZÁGOS KÉPZÉSI JEGYZÉKBEN SZEREPLŐ ADATOK
1.1. A szakképesítés-ráépülés azonosító száma: 55 344 01
1.2. Szakképesítés-ráépülés megnevezése: Adótanácsadó – (Adótanácsadó Tanfolyam)
1.3. Iskolai rendszerű szakképzésben a szakképzési évfolyamok száma: –
1.4. Iskolarendszeren kívüli szakképzésben az óraszám: 280-420


2. ADÓTANÁCSADÓ TANFOLYAM EGYÉB ADATOK
2.1. A képzés megkezdésének feltételei:
2.1.1. Iskolai előképzettség: –
2.1.2. Bemeneti kompetenciák: –
2.2. Szakmai előképzettség:
55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő
55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő
55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő (Továbbiak a 7. fejezetben)
2.3. Előírt gyakorlat: 1 év
2.4. Egészségügyi alkalmassági követelmények: –
2.5. Pályaalkalmassági követelmények: –
2.6. Elméleti képzési idő aránya: 70 %
2.7. Gyakorlati képzési idő aránya: 30 %
2.8. Szintvizsga: –
3. ADÓTANÁCSADÓ TANFOLYAM PÁLYATÜKÖR
3.1. A szakképesít-ráépüléssel legjellemzőbben betölthető munkakör(ök), foglalkozás(ok)
3.1.1. FEOR száma FEOR megnevezése A szakképesítés-ráépüléssel betölthető munkakör(ök)
3.1.2. 2512 Adószakértő, szaktanácsadó Adótanácsadó
3.1.3. 1210 Gazdasági, költségvetési szervezet vezetője (igazgató, elnök, ügyvezető igazgató) Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
3.1.4. 1411 Számviteli és pénzügyi tevékenységet folytató egység vezetője Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
3.1.5. 1419 Egyéb gazdasági tevékenységet segítő egység vezetője Igazgató, elnök, ügyvezető igazgató
3.1.6. 3652* Adó- és illetékhivatali ügyintéző Adó-szakelőadó *Jellemzően felsőfokú végzettséggel nem rendelkező
3.2. A szakképesítés-ráépülés munkaterületének rövid leírása:
Adótanácsadó feladata:
Az adótanácsadó a vállalkozások, egyéb szervezetek, magánszemélyek adóival, adójellegű kötelezettségeivel,
költségvetési támogatásával kapcsolatos, rendszeresen ismétlődő vagy eseti feladatokra és ügyletekre vonatkozó
tanácsadói, ellenőrzési munkát végez.
Értelmezi a kapott megbízást, azonosítja a megbízással összefüggő releváns tényállást, az ezek alapján adódó
adókötelezettségeket, és ezek hatásáról és következményeiről megbízójának tájékoztatást ad.
Részt vesz a vállalkozás adókötelezettségeinek teljesítésében, a bevallások elkészítésében, az ehhez kapcsolódó
számviteli feltételrendszer kialakításában, működtetésében, elemzi, hasznosítja az abból nyert információkat.
Megbízója vagy munkaadója felhatalmazása alapján a rendszeresen ismétlődő feladatokhoz és ügyletekhez
kapcsolódó adókötelezettségek és jogok érvényesítésében, ellenőrzésében közreműködik. Az adóhatóságok előtti
eljárásokban képviseletet lát el.
Az adótanácsadói tevékenységek, szolgáltatások közé tartozik minden tevékenység, szolgáltatás, amelyet az
adótanácsadó a rá vonatkozó jogszabályok alapján elláthat, így különösen:
– a költségvetési kapcsolatokhoz tartozó bevallások készítése és ellenőrzése,
– a bevallásokhoz kapcsolódó számviteli feltételrendszer ellenőrzése,
– a vállalkozások, egyéb jogi és nem jogi személyek alakulásával, átalakulásával, működésével, megszűnésével kapcsolatos adótanácsadás,
– a vállalkozás egészére vagy egyes részterületére, ügyleteire irányuló ellenőrzési, adótervezési feladatok végzése,
– a pénzügyi szervezeti egységek munkájának megtervezése, megszervezése, irányítása és ellenőrzése,
– megbízás alapján költségvetési kapcsolatokat érintő adóigazgatási eljárásban való képviselet ellátása,
– adótanácsadói vélemények készítése, ellenjegyzése,
– feltételes adómegállapítási kérelmek készítése, ellenőrzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában,
– szokásos piaci ár nyilvántartás készítése ellenjegyzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában,
– felügyeleti intézkedési kérelem készítése, ellenőrzése, jellemzően belföldi ügyletek vonatkozásában.
A szakképesítés-ráépüléssel rendelkező képes:
– ellátni az adótanácsadási feladatokat, alkalmazni a tevékenység gyakorlására vonatkozó jogszabályokat,
– értelmezni az általa ellátott ügyekre vonatkozó jogi minősítéseket, bonyolultabb esetekben megfogalmazni
a szakmai, jogi és más tanácsadóknak szóló kérdéseket, ezekkel a tanácsadókkal együttműködni,
– alkalmazni a közigazgatási eljárási szabályokat,
– önállóan értelmezni és követni az új adójogi eljárási normákat, nyomon követni a hatósági iránymutatásokat és a hatósági gyakorlat változásait,
– tájékoztatni megbízóját a kötelezettségek jogszerű teljesítéséről, a jogok érvényesítésének lehetőségeiről,
– a gyakorlatban visszatérően előforduló típuseseteket, szakmai iránymutatásokban tárgyalt eseteket illetően
külső segítség nélkül teljes körűen átlátni az adókötelezettségeket, tanácsot adni a követendő magatartást illetően, segítséget nyújtani a döntéshozatalhoz,
– ellenőrizni és felügyelni az adókötelezettségek teljesítését, képviselni a megbízót a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzési eljárások során, ismerni az ellenőrzés módszereit és menetét, tájékoztatást adni a feladatköréhez kapcsolódó ellenőrzés lehetséges jogkövetkezményeiről, a jellemző hatósági és bírósági gyakorlatról, valamint a jogorvoslati lehetőségekről;munkája során alkalmazni a hazai és az Európai Uniós tagállamokat érintő adójogot, a nemzetközi adózás alapvető szabályait, és mindezek jogi környezetét,
– tájékoztatást adni a külföldieket érintő hazai adózási szabályokról, illetve a külföldiek magyarországi és magyarok külföldi munkavállalásával kapcsolatos adózási kérdésekről,
– értelmezni és alkalmazni a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezményeket és más, a külföldi illetőségű adózók hazai adókötelezettségét érintő szabályokat,
– megszervezni az adótanácsadói tevékenységet, adótanácsadó szervezeten belül részt venni az ésszerű tanácsadói munkamegosztás kialakításában,
– felhasználni munkájában a vállalkozások mérlegének, eredmény-kimutatásának, kiegészítő mellékletének és az üzleti jelentésének egyes elemeiről és tartalmáról rendelkezésre álló információkat,
– az eszközök és források értékelésére vonatkozó számviteli előírások ismeretében feltárni, kiemelni, értékelni az adózási összefüggéseket;tevékenysége során szóban és írásban eredményesen kommunikálni környezetével, megbízóival, hatósági szakemberekkel és más tanácsadókkal,
– költségvetési kapcsolatok ellenőrzésére jogosult szervezet alkalmazottjaként ellenőrizni az adókötelezettségek, támogatás-felhasználások jogszerűségét.
3.3. Kapcsolódó szakképesítések
3.3.1. A kapcsolódó szakképesítés, részszakképesítés, szakképesítés-ráépülés
3.3.2. azonosító száma megnevezése a kapcsolódás módja
3.3.3. 55 344 02 Államháztartási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés
3.3.4. 55 344 03 Egyéb szervezeti mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés
3.3.5. 55 344 07 Vállalkozási mérlegképes könyvelő szakképesítés-ráépülés
3.3.6. 62 344 01 Okleveles adóellenőrzési szakértő szakképesítés-ráépülés
3.3.7. 62 344 02 Okleveles forgalmiadó-szakértő szakképesítés-ráépülés
3.3.8. 62 344 03 Okleveles jövedelemadó-szakértő szakképesítés-ráépülés
3.3.9. 62 344 04 Okleveles nemzetköziadó-szakértő szakképesítés-ráépülés
4. ADÓTANÁCSADÓ TANFOLYAM SZAKMAI KÖVETELMÉNYEK
4.1. Az Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak az állam által elismert szakképesítések szakmai követelménymoduljairól szóló kormányrendelet szerinti azonosító száma megnevezése
4.3. 10766-12 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
4.4. 10767-12 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás
4.5. 10768-12 Közvetlen adózási feladatok
4.6. 10769-12 Közvetett adózási feladatok
4.7. 10770-12 Egyéb adózási feladatok ellátása
4.8. 10771-12 Számviteli feladatok ellátása
4.9. 10772-12 Adótanácsadási tevékenység
Adótanácsadó vizsga:
5. ADÓTANÁCSADÓ TANFOLYAM VIZSGÁZTATÁSI KÖVETELMÉNYEK
5.1 A komplex szakmai vizsgára bocsátás feltételei:
Iskolarendszeren kívüli szakképzésben: az 5.2. pontban előírt valamennyi modulzáró vizsga eredményes letétele.
5.2. Az Adótanácsadó modulzáró vizsga vizsgatevékenysége és az eredményesség feltétele:
5.2.1. Az Adótanácsadó szakképesítés-ráépülés szakmai követelménymoduljainak
5.2.2. azonosító száma megnevezés a modulzáró vizsga vizsgatevékenysége
5.2.3. 10766-12 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok szóbeli
5.2.4. 10767-12 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás írásbeli
5.2.5. 10768-12 Közvetlen adózási feladatok írásbeli, szóbeli
5.2.6. 10769-12 Közvetett adózási feladatok írásbeli, szóbeli
5.2.7. 10770-12 Egyéb adózási feladatok ellátása írásbeli
5.2.8. 10771-12 Számviteli feladatok ellátása írásbeli
5.2.9. 10772-12 Adótanácsadási tevékenység szóbeli
A modulzáró vizsga csak akkor eredményes, ha valamennyi követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsgatevékenységet a jelölt külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti. A szóbeli vizsgatevékenység csak az adott követelménymodul eredményes írásbeli vizsgatevékenysége után kezdhető meg. Amennyiben a vizsgázó
az eredményes írásbeli vizsgatevékenység után nem teljesíti a szóbeli vizsgatevékenységen elvárt minimális teljesítményszázalékot, úgy 1 éven belül csak a sikertelen vizsgatevékenységet kell megismételnie.
5.3 A komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységei és vizsgafeladatai:
5.3.1. Gyakorlati vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Közvetlen és közvetett adózási feladatok számítógépen
A gyakorlati vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat ismertetése: A feladatsor a Közvetlen adózási feladatok és a Közvetett adózási feladatok szakmai követelményei megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc
A vizsgafeladat aránya: 30%
5.3.2. Központi írásbeli vizsgatevékenység: –
5.3.3. Szóbeli vizsgatevékenység
A vizsgafeladat megnevezése: Adózási feladatok
A szóbeli vizsgatevékenység a szakképesítésért felelős miniszter által kiadott és a honlapján közzétett Útmutató alapján kerül lebonyolításra.
A vizsgafeladat ismertetése:
A szóbeli tételsor tartalmazza:
– Az adózás rendje, adóigazgatási eljáráshoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazza kiemelten a közpénzügyek, adózási elvek, alapfogalmak, az adóhatóságok és az adóalanyok jogai és kötelezettségei, az adózás folyamata, az ellenőrzés és önellenőrzés folyamata, az adóigazgatási, végrehajtási eljárás szabályainak számonkérése,
– Közvetlen adózási feladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek
mindegyikét tartalmazza kiemelten az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték és az adókedvezmények,
– Közvetett adózási feladatokhoz kapcsolódó szakmai követelmények megadott témaköreinek
mindegyikét tartalmazza kiemelten az adóalanyiság, az adóalap, az adómérték, az adókedvezmények.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
A vizsgafeladat aránya: 70%
5.4. A vizsgatevékenységek szervezésére, azok vizsgaidőpontjaira, a vizsgaidőszakokra, a vizsgatevékenységek vizsgatételeire, értékelési útmutatóira és egyéb dokumentumaira, a vizsgán használható segédeszközökre vonatkozó részletes szabályok:
A modulzáró vizsgatevékenységek szervezésére, lebonyolítására és az értékelésre vonatkozó szabályokat a szakképesítésért felelős miniszter a http://www.kormany.hu/hu/nemzetgazdasagi-miniszterium/ado-espenzugyekert-felelos-allamtitkarsag/hirek/penzugyi-agazati-szakkepzesi-es-szabalyozott-szakmak című
honlapján közzéteszi.
A modulzáró vizsga vizsgatevékenységének szabályszerűségét a vizsgabizottság egy tagja utólag, de legfeljebb a komplex szakmai vizsga megkezdése előtti 5. napig ellenőrizheti.
A gyakorlati vizsgatevékenységet az első napon kell lebonyolítani, a vizsgatevékenységek vizsgaidőpontjai tekintetében a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közreadott vizsganaptára az irányadó.
A szakképesítésért felelős miniszter a szakmai vizsga megkezdése előtt legalább 30 nappal a honlapján mindenki által hozzáférhető módon közzéteszi a szóbeli tételsorokat.
A szakmai vizsgán kizárólag a szakképesítésért felelős miniszter honlapján közzétett segédeszközök használhatóak.
A szakképesítés-ráépüléssel kapcsolatos előírások az állami szakképzési és felnőttképzési szerv http://www.munka.hu/ című weblapján is elérhetők a Szak- és felnőttképzés Vizsgák menüpontjában.
A gyakorlati vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó a Közvetlen adózási feladatokat és a Közvetett adózási feladatokat külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.
A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor kezdhető meg, ha a gyakorlati vizsgatevékenység során a vizsgázó legalább 60%-os teljesítményt ért el.
A szóbeli vizsgatevékenység csak akkor eredményes, ha a vizsgázó az adózási feladatok kapcsolódó követelményeit az adózás rendjéből, a közvetlen adózáshoz kapcsolt feladatokból, a közvetett adózási feladatokból külön-külön legalább 60%-os szinten teljesíti.
A komplex szakmai vizsga egyes vizsgatevékenységeinek érdemjegye az elért %-os teljesítmények alapján:
90–100% jeles (5)
80–89% jó (4)
70–79% közepes (3)
60–69% elégséges (2)
0–59% elégtelen (1)
Amennyiben minden vizsgatevékenység eredményes, úgy a komplex szakmai vizsga osztályzatát a vizsgatevékenységenként elért érdemjegyek vizsgafeladat arányával súlyozott átlaga alapján két tizedesre kerekítve az általános szabályok szerint (0,50-től felfelé) kell meghatározni.
Sikertelen a komplex szakmai vizsga, ha annak bármelyik vizsgatevékenységének érdemjegye elégtelen (1).
Sikertelen szakmai vizsga estén a teljes komplex szakmai vizsgát (a gyakorlatot és a szóbelit is) meg kell ismételni.
Felmentés esetén a beszámítás alapjául szolgáló dokumentumban az adott vizsgatevékenységhez, vizsgarészhez
rendelt értékelési teljesítményt (érdemjegy, osztályzat, teljesítményszázalék) kell figyelembe venni.
Teljesítményszázalék esetén az érdemjeggyé történő átváltás a komplex szakmai vizsga vizsgatevékenységének értékelési besorolása alapján történik.
6. ADÓTANÁCSADÓ TANFOLYAM ESZKÖZ- ÉS FELSZERELÉSI JEGYZÉK
6.1. A képzési és vizsgáztatási feladatok teljesítéséhez szükséges eszközök minimumát meghatározó eszköz- és felszerelési jegyzék
6.2. Számítógép
6.3. Internet hozzáférés
6.4. Irodai szoftverek
6.5. Bizonylatok, formanyomtatványok
6.6. Jogszabály gyűjtemény vagy számítógépes jogtár
7. ADÓTANÁCSADÓ TANFOLYAM EGYEBEK
7.1. A modulzáró vizsga kötelező tartalmi elemei:
10766-12 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
Központi szóbeli tételsor alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
10767-12 Az adózás rendje, adóigazgatási eljárás
A vizsgafeladat ismertetése:
Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
10768-12 Közvetlen adózási feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
a) Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
b) Központi szóbeli tételsor alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
10769-12 Közvetett adózási feladatok
A vizsgafeladat ismertetése:
a) Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
b) Központi szóbeli tételsor alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
10770-12 Egyéb adózási feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése:
Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
10771-12 Számviteli feladatok ellátása
A vizsgafeladat ismertetése:
Központi írásbeli feladatlap alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 180 perc
10772-12 Adótanácsadási tevékenység
A vizsgafeladat ismertetése:
Központi szóbeli tételsor alapján, mely a szakmai követelmények megadott témaköreinek mindegyikét tartalmazhatja.
A vizsgafeladat időtartama: 30 perc (ebből felkészülési idő 15 perc)
7.2. A modulzáró vizsgatevékenységek alóli felmentés feltételei:
A 10771-12 Számviteli feladatok ellátása szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga írásbeli
vizsgatevékenysége alól felmentést kap az aki mérlegképes könyvelő szakképesítéssel rendelkezik (vállalkozási szakon).
A 10766-12 Jogi ismeretekhez kapcsolódó feladatok szakmai követelménymodulhoz rendelt modulzáró vizsga szóbeli vizsgatevékenysége alól felmentést kap: aki állam- és jogtudományi doktori fokozattal, jogi szakokleveles közgazdász végzettséggel, vagy a jogi és igazgatási képzési terület jogász egységes, osztatlan mesterképzési szakon felsőoktatási intézményben szerzett diplomával rendelkezik.
7.4. Korábban megszerzett szakmai előképzettség beszámítása:
7.4.1.mérlegképes könyvelő (szakiránytól függetlenül) egy év gyakorlattal, vagy
7.4.2. felsőoktatási intézményben szerzett oklevél
7.4.2.1. a közgazdasági felsőoktatás alapképzési szakjainak képesítési követelményeiről szóló 4/1996. (I. 18.) Korm. rendelet alapján szerzett végzettséggel, vagy a felsőoktatási alap- és mesterképzésről, valamint a szakindítás eljárási rendjéről szóló 289/2005. (XII. 22.) Korm. rendelet gazdaságtudományok képzési területhez tartozó szakokon szerzett végzettséggel, vagy a közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú továbbképzési
szakok képesítési követelményeiről szóló 7/1999. (II. 1.) OM rendelet, vagy a szakirányú továbbképzés szervezésének általános feltételeiről szóló 10/2006. (IX. 25.) OKM rendelet alapján szerzett közgazdasági felsőoktatásban folyó szakirányú végzettséggel, valamint jogász, vagy igazgatásszervező végzettséggel rendelkezők esetében legalább egy év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen
szerzett (igazolt) gyakorlat.
7.4.2.2. a 7.4.2.1. pontban fel nem sorolt egyetemi/főiskolai végzettséggel rendelkezők esetében legalább három év pénzügyi, vagy számviteli, vagy adóigazgatási, vagy adóoktatási területen szerzett (igazolt) gyakorlat.

Adótanácsadó tanfolyam

Téma: Adótanácsadó tanfolyam, Tanfolyam, Képzés, Tanfolyamok, Képzések, OKJ Tanfolyamok, OKJ Képzések, Olcsó OKJ Tanfolyamok, Olcsó OKJ képzések, Olcsó Tanfolyamok, Olcsó Képzések, Felnőttképzés

A bejegyzés kategóriája: ADÓTANÁCSADÓ - SZVK
Kiemelt szavak: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , .
Közvetlen link.